ثبت نام اولیه

با توجه به تکمیل ظرفیت ورزشگاه آزادی تا اطلاع ثانوی امکان پذیرش جدید وجود ندارد.